ჩვენ შესახებ

Dizaini.ge არის ვებ-პორტალი, რომლის მიზანია მარტივად დააკავშიროს ერთმანეთს ერთის მხრივ მომხმარებელი რომელიც ეძებს დიზაინერულ გადაწყვეტილებას თავისი საცხოვრებელი თუ კომერციული ობიექტის დიზაინისათვის, ხოლო მეორეს მხრივ ის პროფესიონალები ან პროფესიონალთა ჯგუფები რომლებიც წლებია მოღვაწეობენ არქიტექტურის, დიზაინის, მშენებლობისა და სხვა მსგავს დარგებში. ასევე მომხმარებელს საშუალება მისცეს სახლიდან გაუსვლელად გაეცნოს მათ ნამუშევრებს და შეაფასოს ისინი.